දන්න කියන දෙයක් හැමෝටම දැනගන්න කියලා ලියන මේ බ්ලොග් පිටුවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආපු වෙලාවක කොමෙන්ට් එකක් දාන්නත්, පාඨකයෙක් විදියට ෆොලෝ කරන්නත් පුළුවන් නම් වටිනවා.

Thursday, December 27, 2012

Samsung Galaxy S4 hands-on video

Samsung has already set their targets and strategies for the new year 2013. They have been quite busy during the past year building the best smartphones for the community whose needs are being developed every minute. As we all know, their flagship phone, Galaxy S3 could bring their name to the top of the lists compared to all the other mobile manufacturers out there who are still willing to give Samsung a competition.

As the new rumors are developing, their next flagship mobile is going to be the youngest brother of the Galaxy S family but one the most powerful mobile phones available as of the date it's unveiled in the mid 2013. The phone is going to be named as Samsung Galaxy S4 with the model number GT-I9500. Yet the features of this phone have not properly revealed but most believe that this device would be facilitated with astonishing features engineered with cutting-edge technologies.

However in the past few days a video featuring Galaxy S4 has leaked unofficially with the device and its features shown during the playback and Samsung has not confirmed anything regarding the video yet as it was published by Rozetked. So far this is the first hands-on video with the handset. But this video nicely depicts the handy look and the beauty of the rumored Galaxy S4 with a sense of a suitable music in the background.

According to this video it says this mobile is thinner and lighter than both Galaxy S3 and iPhone 5. Furthermore it features a 1080p Grand AMOLED display accompanied by a 13 megapixel rear camera and a 2GHz Quad Core processor, which may run the next Android version, Android 5.0 Key Lime Pie. As the video shows the laser keyboard looks nice and it is unlikely to expect the device with Android 5.0 and may be with pre-installed Android 4.2.x.

Still this video being a mock-up hands-on, we can expect more features and technical specifications plus the exact look of the real Galaxy S4 in the coming days. Let us see what can Samsung introduce in the new year that can compete the current high end smartphones.



0 comments:

Post a Comment