දන්න කියන දෙයක් හැමෝටම දැනගන්න කියලා ලියන මේ බ්ලොග් පිටුවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආපු වෙලාවක කොමෙන්ට් එකක් දාන්නත්, පාඨකයෙක් විදියට ෆොලෝ කරන්නත් පුළුවන් නම් වටිනවා.

Monday, February 17, 2014

Nexus Story

It's been more than three months since the Nexus 5 has made an official public appearance, to be precise its release on October 31st last year, allowing people to place orders directly from Google's play store and the pure Google experience that is stuffed inside this gorgeous flagship device has dramatically changed the way people look at mobile devices. 


The Nexus story was quite a little bit old by now but when you look back how it has changed over time was pretty amazing. We have come a long way since the first Nexus device suitably named to the Nexus One announced in 2010. Now we are in the new generation of apparently, ultra powerful, ever evolving smartphones at this point. Nevertheless for whatever reason, when Google was going to release their new version of the Nexus device along with their sweetest version of Android layered around it into this new era, they didn't make a big deal about it with announcements and subsequent releases. For this search engine giant, publicity was never needed to be sought and still their recent Nexus devices sold out in minutes like hot dogs out of the stove.

After the successful Nexus 4, it's clear that Google has built up a relationship with LG for the following Nexus, which made both devices sold out in first few minutes as it was first released for placing orders. Unlike other flagship contenders like Samsung Galaxy S4 and HTC One, everybody was quite anticipated to see how would it look, what features would it sport and who would take the challenge to cater the demand by manufacturing it for Google. Speculations twirled around the tech savvy people letting them wait for the successor to the previous Nexus, the 5th of its kind.

Nexus 5 was made after LG's own flagship smartphone named LG G2, designed with a minimal yet more premium and sophisticated look and feel, having almost of all its features trimmed a little bit down to match the Google's low price point starting at 350 dollars for the 16GB version. It first came with two color choices say black and white and now it's available in bright red too. The competitive specifications of Nexus 5 were good enough to bring a great smartphone experience as a reference device for the industry and for developers or general consumers, bundled with pure and powerful updated Android experience currently available unlike the predecessors. Most importantly the main advantage in Nexus devices is quick over the air Android updates.

Google uses their Nexus line to introduce the latest version of Android operating system and this time they released the tastiest Android experience they have ever made Android 4.4 KitKat with new user interface improvements and other eye-catching features that comes only available for the Nexus 5 at the moment. The new Google Experience launcher provides translucent notification and navigation bars with a second home screen fully dedicated to 'Google Now' with the ability to initiate voice searches by simply saying "Okay Google" when you are in any home screen. The updated camera was improved to produce better image quality with clear and saturated colors as a result of optical image stabilization plus incremental updates to Android KitKat in order to make the imaging experience more serviceable. Initially the downside of the Nexus 5 was its battery life and it's not as pathetic as it seems on average usage, but someone would feel like reaching for the charging cable earlier than any probably it should compared to competitors. 

With the Nexus 5, you are getting exactly what you are needed without having any bloatware or heavy applications that provides sky high features. It is a phone that suits the daily drive, because it is simple and it does what you need to do without giving any fuss. A rumor which started circulating a few weeks back stated that we might have to rely on much expensive Google Play edition devices to get our hands on pure Android experience, as it seems the Nexus line might come to an end this year, which surely is not a good news for many consumers. So let's have our fingers crossed until 2015 to see these rumors to get some backing. Till then enjoy pure Android on Nexus.

0 comments:

Post a Comment